:::

Bộ Lao động hỗ trợ chi phí đi lại tìm việc làm

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Bộ Lao động hỗ trợ chi phí đi lại tìm việc làm
Bộ Lao động hỗ trợ chi phí đi lại tìm việc làm
Lượt : 138
Ngày : 2017/10/16
Cập nhật : 2017/10/16 下午 02:59:00

Người được bảo hiểm của bảo hiểm việc làm nếu thất nghiệp, có thể trực tiếp tới cơ quan dịch vụ việc làm thực hiện đăng ký tìm việc, trường hợp sau khi tư vấn phù hợp một trong trường hợp dưới đây :
(1)Là hộ thu nhập thấp hoặc hộ thu nhập trung bình thấp
(2) Địa điểm người lao động được giới thiệu cách nơi ở thường ngày 30 km trở lên, được xin cấp tiền hỗ trợ chi phí đi lại tìm việc làm, mỗi người mỗi lần được cấp 500 Đài tệ, nhưng trường hợp tình hình đặc biệt, được duyệt cấp trong vòng 1250 Đài tệ, mỗi người mỗi năm tối đa 4 lần.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không