:::

Trợ cấp thất nghiệp của Bộ Lao Động

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Trợ cấp thất nghiệp của Bộ Lao Động
Trợ cấp thất nghiệp của Bộ Lao Động
Lượt : 136
Ngày : 2017/10/16
Cập nhật : 2017/10/16 下午 02:55:00

I.Người được bảo hiểm của bảo hiểm việc làm đồng thời có đủ điều kiện dưới đây, được mời nhận tiền thất nghiệp.
1.Thôi việc không tự nguyện
2.Trường hợp trong vòng 3 năm trước ngày thôi việc thôi bảo hiểm, số năm bảo hiểm tổng tính đủ 1 năm trở lên.
3.Có năng lực làm việc và ý nguyện tiếp tục làm việc
4.Đăng ký tìm việc tại Cơ quan dịch vụ việc làm công lập, trong vòng 14 ngày vẫn không thể giới thiệu tìm việc làm hoặc sắp xếp đào tạo nghề nghiệp.

II. Chi trả thất nghiệp hàng tháng theo 60% tiền lương đóng bảo hiểm tháng bình quân 6 tháng trước tháng mà người xin thôi việc thôi đóng bảo hiểm việc làm, bắt đầu tính từ ngày thứ 15 mà người xin thực hiện đăng ký tìm việc làm tại Cơ quan dịch vụ việc làm công lập.(http://www.bli.gov.tw/default.aspx)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không