:::

ប្រាក់ជំនួយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីមុនពេលចុះអត្រានុកូលដ្ឋាន

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ប្រាក់ជំនួយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីមុនពេលចុះអត្រានុកូលដ្ឋាន
ប្រាក់ជំនួយលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីមុនពេលចុះអត្រានុកូលដ្ឋាន
ចុចមើល : 185
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/9/19
ថ្ងៃខែថ : 2017/9/27 下午 05:36:00

ចំពោះប្រជាជនមានចំណូលទាប(រួមទាំងតំបន់មហាដីគោក ហុងកុង ម៉ាកាវ) មុនពេលចុះអត្រានុកូលដ្ឋាន ជួយបំពេញបែបបទលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ដើម្បីជួយគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប បន្ថយបន្ទុកលើប្រាក់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

កម្មវិធីនេះគឺជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលមិនទាន់ចុះអត្រានុកូលដ្ឋាន(រួមទាំងប្តីឬប្រពន្ធទទួលអណីជ្ជកម្ម ហើយមិនទាន់រៀបការទៀត និងលះលែងគ្នា ចិញ្ចឹមកូនមិនទាន់ពេញវ័យនៅតៃវ៉ាន់) ហើយចំណូលក្នុងគ្រួសារមានកំរិតទាបឬកំរិតមធ្យម ស្របច្បាប់ជួយសង្គ្រោះសង្គម អំពីចំនួនប្រាក់ជំនួយ ចំពោះគ្រួសារមានចំណូលកំរិតទាប ចំនួនស្មើនឹងសោហ៊ុយធានារ៉ាប់រងនៃការធានារ៉ាប់រងប្រជាជនទាំងមូល សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីមុនចុះអត្រានុកូលដ្ឋាន ចំពោះគ្រួសារមានចំណូលកំរិតមធ្យម ចំនួនស្មើនឹង1/2 នៃសោហ៊ុយធានារ៉ាប់រង រាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីមុនចុះអត្រានុកូលដ្ឋាន។

បើសិនមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអំពីប្រាក់ជំនួយសំរាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព អាចទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0800-030-598។

Was this information helpful? Yes    No