:::

រដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅស្យុងនឹងបើកវគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីលើកឡើងបច្ចេកជំនាញធ្វើការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
រដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅស្យុងនឹងបើកវគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីលើកឡើងបច្ចេកជំនាញធ្វើការងារ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅស្យុងនឹងបើកវគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីលើកឡើងបច្ចេកជំនាញធ្វើការងារ
ចុចមើល : 132
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/9/8
ថ្ងៃខែថ : 2017/9/8 下午 02:41:00

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៃនាយកដ្ឋានពលករនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅស្យុងនឹងជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីលើកឡើងបច្ចេកជំនាញធ្វើការងារ សូមស្វាគមន៍ចូលរួមវគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អ្នកពេញលក្ខណៈអាចចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ។

បើមានសំនួរអ្វី ចូរទាក់ទង:
1.មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៃនាយកដ្ឋានពលករនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅស្យុង ទូរស័ព្ទ:07-7330823 ប្តូរ202~209

វេបសាយមជ្ឈមណ្ឌល
http://www.ktec.gov.tw/

វេបសាយ「រកការងារនៅតៃវ៉ាន់」
http://www.taiwanjobs.gov.tw/

2.ពត៌មានអំពីវគ្គរៀនផ្តល់ដោយអង្គការផ្សេងទៀត:មន្ទីរសាខាកៅស្យុង ភីនតុង ភឹងហូ តៃតុងនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ពលករនៃក្រសួងការងារ
http://kpptr.wda.gov.tw/

Was this information helpful? Yes    No