:::

ចំណុចសំខាន់អំពីក្រសួងការងារលើកទឹកចិត្តដល់ពលករគ្មានការងារធ្វើធ្វើការងារថែទាំនិងផ្តល់វេវាថែទាំ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចំណុចសំខាន់អំពីក្រសួងការងារលើកទឹកចិត្តដល់ពលករគ្មានការងារធ្វើធ្វើការងារថែទាំនិងផ្តល់វេវាថែទាំ
ចំណុចសំខាន់អំពីក្រសួងការងារលើកទឹកចិត្តដល់ពលករគ្មានការងារធ្វើធ្វើការងារថែទាំនិងផ្តល់វេវាថែទាំ
ចុចមើល : 173
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/9/8
ថ្ងៃខែថ : 2017/9/8 下午 02:40:00

ពលករគ្មានការងារធ្វើអស់រយៈពេលលើសពី30ថ្ងៃ ឬលាចេញពីមុខតំណែងដោយគេបង្ខំ អាចទៅអង្គការផ្តល់សេវារកការងាររដ្ឋដើម្បីចុះបញ្ជីរកការងារ ហើយត្រូវណែនាំទៅអង្គការផ្តល់សេវារស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាថែទាំប្រចាំថ្ងៃ បន្តធ្វើការលើសពី30ថ្ងៃ ហើយពេញលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធ ក៏អាចស្នើសុំអង្គការផ្តល់សេវារកការងាររដ្ឋផ្តល់ប្រាក់បំណាច់លើកទឹកចិត្តសំរាប់ធ្វើការងារ5ពាន់យាន់ដល់7ពាន់យាន់រាល់ខែ យ៉ាងយូរអាចទទួលប្រាក់បំណាច់អស់រយៈ18ខែ។

Was this information helpful? Yes    No