:::

រោងកុន ហ្វូចុង15 ក្រុងស៊ីនបីនឹងរៀបចំកម្មវិធីសាកមើលនិងជំរុញជីវចលនាសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
រោងកុន ហ្វូចុង15 ក្រុងស៊ីនបីនឹងរៀបចំកម្មវិធីសាកមើលនិងជំរុញជីវចលនាសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី
រោងកុន ហ្វូចុង15 ក្រុងស៊ីនបីនឹងរៀបចំកម្មវិធីសាកមើលនិងជំរុញជីវចលនាសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី
ចុចមើល : 207
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/9/5
ថ្ងៃខែថ : 2017/9/5 下午 05:02:00

កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីអាចចូលរួមវគ្គរៀនDIYជីវចលនានៅថ្ងៃសំរាកនៅរោងកុន ហ្វូចុង15 ឲ្យតែបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ(ដូចជាច្បាប់ចម្លងសៀវភៅគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប័ណ្ណស្នាក់នៅ...) ក៏អាចចូលរួមកម្មវិធីដោយឥតគិតថ្លៃ មនុស្សម្នាក់អាចចុះឈ្មោះតែមួយលើក មួយលើកកំរិតចំនួនមនុស្ស30នាក់។
ពេលវេលា:ថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2017 ដល់ថ្ងៃទី31 ខែតុលា ឆ្នាំ2017 (ម៉ោង13ដល់16 រសៀល រាល់ថ្ងៃសំរាក)
ទំនាក់ទំនងនៃរបៀបចុះឈ្មោះ:(02)2968-3600

Was this information helpful? Yes    No