:::

ការបណ្តុះបណ្តាលប្រជាជនចំនូលថ្មីជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិយាយរឿង នៅសារមន្ទីរវត្ថុបុរាណដានស៊ុយ ក្រុងស៊ីនបី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
ការបណ្តុះបណ្តាលប្រជាជនចំនូលថ្មីជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិយាយរឿង នៅសារមន្ទីរវត្ថុបុរាណដានស៊ុយ ក្រុងស៊ីនបី
ការបណ្តុះបណ្តាលប្រជាជនចំនូលថ្មីជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិយាយរឿង នៅសារមន្ទីរវត្ថុបុរាណដានស៊ុយ ក្រុងស៊ីនបី
ចុចមើល : 238
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/9/5
ថ្ងៃខែថ : 2017/9/5 下午 05:00:00

នឹងណែនាំរឿងអំពីវប្បធម៌អភិវឌ្ឍន៍ដានស៊ុយដល់បងប្អូស្រីជាប្រជាជនចំនូលថ្មី តាមសៀវភៅបោះពុម្ភនៃសារមន្ទីរវត្ថុបុរាណដានស៊ុយ ក្រុងស៊ីនបី ផ្សំជាមួយនឹងរបៀបសិក្សាអានសៀវភៅជាមួយកូន ទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់បងប្អូនស្រីជាប្រជាជនចំនូលថ្មី ហើយក័ណ្ឌបណ្តុះបណ្តាលអ្នកកស្ម័គ្រចិត្តនិយាយរឿង រួមគ្នាជំរុញទ្រព្បសម្បត្តិវប្បធម៌។
របៀបទំនាក់ទំនង ៖ លោកឡូ(02)26212830សាខា236

Was this information helpful? Yes    No