:::

ការបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKeelung City Government
ការបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម
ការបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម
ចុចមើល : 222
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/9/5
ថ្ងៃខែថ : 2017/9/5 下午 04:55:00

ត្រូវតែអនុវត្តដំណើរការទាំងបួន 「យាមល្បាត ចោល សម្អាត ច្រាស」 គ្មានប្រភពកំណើត ក៏គ្មានមូសមានជំងឺ។
1.「យាមល្បាត」:តែងតែយាមល្បាតក្នុងផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះដោយយកចិត្តទុកដាក់ ពិនិត្យមើលតើមានវត្ថុដាក់ទឹកឬទេ។
2.「ចោល」:ចោលទឹកក្នុងវត្ថុដាក់ទឹក វត្ថុដែលមិនត្រូវការរៀបចំឲ្យបានល្អ ឬដាក់ប្រឡាប់។
3.「សម្អាត」:កាត់បន្ថយវត្ថុដាក់ទឹក ហើយសម្អាតវត្ថុសល់ឲ្យបានស្អាត។
4.「ច្រាស」:លុបច្រាសពង់មូស រៀបចំឬដាក់ប្រឡាប់ កុំដាក់ទឹកចញ្ចឹមមូស។

Was this information helpful? Yes    No