:::

ខេត្តមៀវលី ការស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាលកូន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMiaoli County Government
ខេត្តមៀវលី ការស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាលកូន
ខេត្តមៀវលី ការស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាលកូន
ចុចមើល : 143
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/9/5
ថ្ងៃខែថ : 2017/9/5 下午 04:54:00

កូនទើបកើតដែលកើតក្រោយពីថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2016 ហើយបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីកំណើតឬចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានជាដំបូងនៅអត្រានុកូលដ្ឋាននានាខេត្តមៀវលី ហើយឪពុកឬម្តាយរបស់កូននោះបានចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាននៅខេត្តមៀវលីលើសពី១ឆ្នាំ(គិតតាំងពីថ្ងៃចុងក្រោយដែលឪពុកឬម្តាយរបស់កូនចុះបញ្ជីខេត្តមៀវលី រហូតដល់ថ្ងៃដែលកូនកើត) អាចស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាលកូន ចំនួន6,600យាន់ប្រាក់តៃវាន់ថ្មី។

ប្រសិនបើចំនួនប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាលកូនមានការកែប្រែ សូមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនៃរដ្ឋាភិបាលខេត្តមៀវលី។

Was this information helpful? Yes    No