:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အလုပ်မဲ့အလုပ်သမားများကို

Label
LocationTaiwan
Hit : 132
Date : 2017/8/11
Updated : 2017/8/11 下午 02:50:00

ရက်(၃၀)နှင့်အထက်ဆက်တိုက် အလုပ်မရှိသောအ
လုပ်သမားများနှင့် ကိုယ့်ဆန္ဒအရအလုပ်ထွက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ
အလုပ်ဖြုတ်ခံရသောအလုပ်သမားများ အစိုးရ အလုပ်အ
ကိုင်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ရုံးများတွင် အလုပ်ရှာ
ဖွေလိုကြောင်းမှတ်တမ်းသွားတင်ပါ။သက်ဆိုင်ရာနှင့်ဆွေး
နွေးတိုင်ပင်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးသောအိမ်နေစောင့်ရှောက်ရေး
ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့(သို့)နေ့ခင်းစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှု
စင်တာများတွင် ရက်(၃၀)နှင့်အထက်အလုပ်ဆက်တိုက်
လုပ်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက
အစိုးရ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ရုံး
များတွင် အလုပ်ဝင်ရောက်ခြင်းထောက်ပံ့ငွေကို ချက်ချင်း
လျှောက်လို့ရပါတယ်။တစ်လလျှင်ငါးထောင်မှခုနစ်ထောင်အ
တွင်းဖြစ်ပြီး အကြာဆုံး(၁၈)လထိပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Was this information helpful? Yes    No