:::

Điểm chính biện pháp Bộ lao động khuyến khích lao động thất nghiệp tham gia công tác chăm sóc phục vụ.

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 147
Ngày : 2017/8/11
Cập nhật : 2017/8/11 下午 02:19:00

Người lao động có thời gian thất nghiệp liên tục 30 ngày trở lên hoặc thôi việc không tự nguyện, thực hiện đăng ký tìm việc làm tại Tổ chức phục vụ việc làm công lập, đồng thời thông qua tư vấn giới thiệu được tuyển dụng tại đơn vị phục vụ cư dân hoặc trung tâm chăm sóc ban ngày liên tục đạt 30 ngày trở lên, hơn nữa phù hợp quy định liên quan, có thể xin trợ cấp khen thưởng tìm việc làm mỗi tháng 5000 đến 7000 Đài tệ tại Đơn vị phục vụ việc làm công lập, tối đa cấp 18 tháng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không