:::

「ងាយរកការងារនៅតៃណាន」APPស្វែងរកការងារនិងបុគ្គលិក

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យTainan City Government
「ងាយរកការងារនៅតៃណាន」APPស្វែងរកការងារនិងបុគ្គលិក
「ងាយរកការងារនៅតៃណាន」APPស្វែងរកការងារនិងបុគ្គលិក
ចុចមើល : 271
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/8/11
ថ្ងៃខែថ : 2017/8/11 上午 11:42:00

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងការងារនៃនាយកដ្ឋានពលករនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃណានបានបង្កើតAPP「ងាយរកការងារនៅតៃណាន」ឥឡូវមានកំណត់Android、iOSនិងWindows ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនចំនូលថ្មីយល់ស្គាល់ធនធានសេវាការងារដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់។
ចូរចុចតំណភ្ជាប់នេះ ទាញយកAPP:http://job.tainan.gov.tw/app/

Was this information helpful? Yes    No