:::

មហាវិទ្យាល័យពលករក្រុងតៃចុង

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 126
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/8/11
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/20 下午 02:10:00

មហាវិទ្យាល័យពលករក្រុងតៃចុងលើកទឹកចិត្តដល់ពលករទាំងអស់មកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ រៀនចេះចំណេះដឹង ហើយរៀបចំវគ្គរៀនសំរាប់លើកឡើងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពលករទាំង6ប្រភេទ។
ស្វាគមន៍ពលករដែលមានអាយុលើសពី15ឆ្នាំ បានចុះបញ្ជីអត្រានុដ្ឋានឬធ្វើការនៅតៃចុង ចួលរួមដោយសកម្ម។
ពត៌មានពិស្តារ សូមទូរស័ព្ទទាក់ទងនឹង:04-22805517

Was this information helpful? Yes    No