:::

រដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅស្យុងនឹងបើកវគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីលើកឡើងបច្ចេកជំនាញធ្វើការងារ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ចុចមើល : 131
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/8/11
ថ្ងៃខែថ : 2017/8/11 上午 11:36:00

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៃនាយកដ្ឋានពលករនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅស្យុងនឹងជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីលើកឡើងបច្ចេកជំនាញធ្វើការងារ សូមស្វាគមន៍ចូលរួមវគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អ្នកពេញលក្ខណៈអាចចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ។

បើមានសំនួរអ្វី ចូរទាក់ទង:
1.មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៃនាយកដ្ឋានពលករនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅស្យុង ទូរស័ព្ទ:07-7330823 ប្តូរ202~209

វេបសាយមជ្ឈមណ្ឌលhttp://www.ktec.gov.tw/

វេបសាយ「រកការងារនៅតៃវ៉ាន់」http://www.taiwanjobs.gov.tw/

2.ពត៌មានអំពីវគ្គរៀនផ្តល់ដោយអង្គការផ្សេងទៀត:មន្ទីរសាខាកៅស្យុង ភីនតុង ភឹងហូ តៃតុងនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ពលករនៃក្រសួងការងារ http://kpptr.wda.gov.tw/

Was this information helpful? Yes    No