:::

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីខេត្តតៃតុង

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យTaitung County Government
ចុចមើល : 132
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/8/11
ថ្ងៃខែថ : 2017/8/11 上午 11:26:00

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីខេត្តតៃតុងបានផ្លាស់ទីដល់អាស័យដ្ឋានថ្មី 「ជំនាន់ទី2 ផ្ទះលេខ103 ផ្លូវចុងចឹង ក្រុងតៃតុង」 សូមស្វាគមន៍បងប្អូនស្រីជាប្រជាជនចំនូលថ្មីមកលេង។
វេបសាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីខេត្តតៃតុង
http://www.tcfsa.org.tw/
ទូរស័ព្ទលេខសេវា ៖ 089-320051、320081

Was this information helpful? Yes    No