:::

រដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីឡុង 「វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសមស្របជីវភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ប្រចាំឆ្នាំ2017 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKeelung City Government
រដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីឡុង 「វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសមស្របជីវភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ប្រចាំឆ្នាំ2017 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីឡុង 「វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសមស្របជីវភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ប្រចាំឆ្នាំ2017 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ
ចុចមើល : 189
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/7/4
ថ្ងៃខែថ : 2017/7/4 下午 03:54:00

រដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីឡុងនឹងរៀបចំវគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសមស្របជីវភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ខ្លឹមសារវគ្គរៀនរួមមាន ភាសាចិន ការតុបតែងខ្លួនងាយស្រួល សិល្បៈផ្កាក្នុងជីវភាពនិងការអប់រំកូនជាដើម សូមស្វាគមន៍ចុះឈ្មោះចួលរួម!

ថ្នាក់ទីពីរកំពុងប្រមូលសិស្ស

ពេលវេលា ៖ ម៉ោង13:30-15:30 ពីថ្ងៃទី19 ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2017(ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃសុក្រ)

ទីកន្លែង ៖ អគាររដ្ឋាបាលខ័ណ្ឌអានលឺ (10F., No.164, Sec. 2, Anle Rd., Anle Dist., Keelung City)

លោកអ្នកអាចចូលរួមវគ្គរៀននេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ មានចំនួនកំរិតតិចតូច គ្រប់ចំនួននឹងបញ្ចប់ ចង់ដឹងពត៌មានលំអិត ចូរហៅទូរស័ព្ទ (02)2431-1954ទាក់ទងអ្នកស្រី XIE ឬការិយាល័យត្រានុកូលដ្ឋានគ្រប់ខ័ណ្ឌនៅក្រុងឃីឡុង។

Was this information helpful? Yes    No