:::

ក្រុងតៃបី 「វគ្គរៀនអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2017」 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew immigration group
ក្រុងតៃបី 「វគ្គរៀនអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2017」 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ
ក្រុងតៃបី 「វគ្គរៀនអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2017」 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ
ចុចមើល : 257
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/7/4
ថ្ងៃខែថ : 2017/7/4 下午 03:50:00

មូលនិធិPearl buckក្រុងតៃបីនិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាក្រុងតៃបីនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នឹងរៀបចំ「វគ្គរៀនអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ2017」 ខ្លឹមសារក្នុងកម្មវិធីរួមមានវគ្គរៀនអំពីរក្សាទុកប្រាក់ គណនេយ្យ ផែនការរៀបចំប្រាក់រាយជាដើម ស្វាគមន៍គ្រួសារនិងកូន(ពីបឋមសិក្សាថ្នាក់៤ ដល់ មធ្យមសិក្សាថ្នាក់៣)របស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីចុះឈ្មោះចូលរួម។

ពេលវេលា ៖ ថ្ងៃទី23 ខែកក្កដា ថ្ងៃទី6 ខែសីហា ថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2017

ទីកន្លែង ៖ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាក្រុងតៃបីនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍

លោកអ្នកអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ ចង់ដឹងពត៌មានលំអិត ចូរហៅទូរស័ព្ទ (02)2504-8088#21ទាក់ទងបុគ្គលិកពិសេសលោកWANG។

Was this information helpful? Yes    No