:::

ក្រុងតៃណាន 「វគ្គរៀនសិក្សាក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធដ៏សុភមង្គល」 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ក្រុងតៃណាន 「វគ្គរៀនសិក្សាក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធដ៏សុភមង្គល」 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ
ក្រុងតៃណាន 「វគ្គរៀនសិក្សាក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធដ៏សុភមង្គល」 ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ
ចុចមើល : 128
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/30
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/30 下午 01:33:00

តាមរយៈវគ្គរៀនឃោសនាសិក្សាក្នុងគ្រួសារ ធ្វើឱ្យប្តីនិងប្រពន្ធអាចយល់ស្កាល់ពីគ្នាកាន់តែស៊ីជំរៅ ហើយរៀនចេះទាក់ទងគ្នាតាមរយៈអាកប្ប
កិរិយានិងរបៀបទាក់ទងត្រឹមត្រូវ។

ពេលវេលា ៖ ម៉ោង9:00-12:30 ថ្ងៃទី18 ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

ទីកន្លែង ៖ ក្រុមកិច្ចការពិសេស ក្រុងតៃណាន នៃនាយកដ្ឋានអន្តោ
ប្រវេសន៍ (6F., No.701, Sec. 1, Ximen Rd., West Central Dist., Tainan City)

លោកអ្នកអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ មានចំនួនកំរិតតិចតូច គ្រប់ចំនួននឹងបញ្ចប់ ចង់ដឹងពត៌មានលំអិត ចូរហៅទូរស័ព្ទ (06)2937641#21-22ទាក់ទងបុគ្គលិកពិសេសលោកCHEN និងលោកGUO។

Was this information helpful? Yes    No