:::

ကောင်းရှုံမြို့နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့အိမ်တွင်းရေးဝန်ဆောင်မှု စင်တာ

Label
Location
Hit : 134
Date : 2017/6/23
Updated : 2017/6/23 下午 04:27:00

ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရမှ နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့အိမ်တွင်း
ရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ(၅)ခုကိုချမှတ်ထားပြီး အကြံ
ပေးဝန်ဆောင်မှုများ၊စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊သီသန့်
စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့မကြာခဏလူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာအစီအ
စဉ်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အကြံ
ပေးမှုဝန်ဆောင်မှုကိုဘက်ပေါင်းစုံမှ ပေးပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းများကို နိုင်ငံသားသစ်
များရဲ့အိမ်တွင်းရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင် မေးမြန်း
နိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No