:::

សេចក្តីណែនាំអំពីកំណត់ពេលឆ្នាំសំរាប់ទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតៃវ៉ាន់ដែលប្រជាជនចំនូលថ្មីយកចិត្តទុកដាក់

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
សេចក្តីណែនាំអំពីកំណត់ពេលឆ្នាំសំរាប់ទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតៃវ៉ាន់ដែលប្រជាជនចំនូលថ្មីយកចិត្តទុកដាក់
សេចក្តីណែនាំអំពីកំណត់ពេលឆ្នាំសំរាប់ទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតៃវ៉ាន់ដែលប្រជាជនចំនូលថ្មីយកចិត្តទុកដាក់
ចុចមើល : 188
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/23 下午 02:37:00

ចំពោះប្តីឬប្រពន្ធជាជនបរទេស ឱ្យតែបន្តស្នាក់នៅ3ឆ្នាំស្របច្បាប់ ក្រោយពីចូលសញ្ជាតិ ហើយក្នុង1ឆ្នាំមិនដែលទៅក្រៅប្រទេស យ៉ាងឆាប់1ឆ្នាំ ក៏អាចតាំងទីលំនៅបាន រីឯប្តីឬប្រពន្ធជាជនមហាដីគោក ក្នុងករណីយ៉ាងឆាប់ បើសិនស្នាក់នៅពឹងផ្អែកញាតិសន្តាន(ត្រូវ4ឆ្នាំ) ហើយស្នាក់នៅអស់ រយៈពេលយូរ(ត្រូវ2ឆ្នាំ) ទើបអាចស្នើសុំតាំងទីលំនៅបាន។ សេចក្តីយោងខាងច្បាប់គឺ បទបញ្ញត្តិស្តីពីទំនាក់ទំនងប្រជាជនរវាងតំបន់តៃវ៉ាន់និងមហាដីគោក និង ច្បាប់ស្តីពីសញ្ញាតិ ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគឺគណកម្មាធិការមហាដីគោកនៃគណរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃ(អគ្គនាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាន)

Was this information helpful? Yes    No