:::

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងកៅស្យុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ចុចមើល : 120
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/23 下午 02:35:00

រដ្ឋាភិបាលក្រុងកៅស្យុងបានកំណត់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មី5កន្លែង ផ្តល់សេវាដូចជាពិគ្រោះយោបល់ ថ្នាក់ថ្នមសាកសួរ គ្រប់គ្រងករណីពិសេស ហើយរៀបចំកម្មវិធីសុខុមាលភាពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនទៀងពេល ដើម្បីបង្កើតការថែទាំនិងផ្តល់សេវាណែនាំគ្រប់បែបយ៉ាង។

ទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធ ចូរទាក់ទងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារគ្រប់ទីកន្លែង។

Was this information helpful? Yes    No