:::

អាល់ប៊ុមពិសេសនៃផលិតផលអំពីផែនការស្រេចសុបិន្តសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងកូនរបស់គេសម័យទី3ឆ្នាំ2017

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 207
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/23 上午 10:58:00

Was this information helpful? Yes    No