:::

ផែនការបណ្តុះបណ្តាលក្រៅប្រទេសសំរាប់កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីប្រចាំឆ្នាំ2017-សៀវភៅអំពីផលិតផលក្នុងវ៉ាកងតូច

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 174
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/23 上午 10:57:00

Was this information helpful? Yes    No