:::

(រយៈពេល5នាទី)ខ្សែភាពយន្តអំពី「ផែនការស្រេចសុបិន្តសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងកូនរបស់គេសម័យទី3」

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 172
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/23 上午 10:56:00

Was this information helpful? Yes    No