:::

ដំណាក់កាលទី2នៃវគ្គរៀន「ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជួយបង្រៀនភាសាចិនសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ប្រចាំឆ្នាំ2016 នៃក្រុងស៊ីនបី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
ដំណាក់កាលទី2នៃវគ្គរៀន「ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជួយបង្រៀនភាសាចិនសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ប្រចាំឆ្នាំ2016 នៃក្រុងស៊ីនបី
ដំណាក់កាលទី2នៃវគ្គរៀន「ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជួយបង្រៀនភាសាចិនសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ប្រចាំឆ្នាំ2016 នៃក្រុងស៊ីនបី
ចុចមើល : 191
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/13
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/13 上午 09:16:00

「ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជួយបង្រៀនភាសាចិនសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」ប្រចាំឆ្នាំ2016 នៃក្រុងស៊ីនបីនឹងបើក「វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជួយបង្រៀន(សិស្សថ្មី)」ពីខែសីហាដល់ខែតុលា ឆ្នាំ2017 ហើយបើក「វគ្គរៀនជាន់ខ្ពស់បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជួយបង្រៀន」

វគ្គរៀននេះឥតគិតថ្លៃទេ នឹងផ្តល់អាទិភាពជូនឲឱ្យប្រជាជនចំនូលថ្មីក្នុងក្រុងស៊ីនបី ចំនួនសិស្សមានកំរិត គ្រប់ចំនួនក៏បញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ។ ការចុះឈ្មោះតាមបណ្តាញ ៖ http://newres.pntcv.ntct.edu.tw

Was this information helpful? Yes    No