:::

វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបកប្រែសំរាប់ការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូននិងសុខាភិបាលប្រចាំឆ្នាំ2017 រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានអនាម័យក្រុងឃីឡុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKeelung City Government
វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបកប្រែសំរាប់ការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូននិងសុខាភិបាលប្រចាំឆ្នាំ2017 រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានអនាម័យក្រុងឃីឡុង
វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបកប្រែសំរាប់ការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូននិងសុខាភិបាលប្រចាំឆ្នាំ2017 រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានអនាម័យក្រុងឃីឡុង
ចុចមើល : 120
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/13
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/13 上午 09:01:00

នាយកដ្ឋានអនាម័យក្រុងឃីឡុងនឹងរៀបចំវគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបកប្រែសំរាប់ការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូននិងសុខាភិបាល ចង់ដឹងព៌តមានលំអិត សូមទាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទ៖(02)2423-0181។

ពេលវេលា ៖ ថ្ងៃទី4 ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី3 ខែតុលា ឆ្នាំ2017
ទីកន្លែង ៖ សាលជាន់ទី4 នៅក្នុងនាយកដ្ឋានអនាម័យក្រុងឃីឡុង (No.266, Xin 2nd Rd., Xinyi Dist., Keelung City)

Was this information helpful? Yes    No