:::

វគ្គរៀនសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីផ្តល់ដោយវេបសាយអប់រំឌីជីថលសកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃបី

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
វគ្គរៀនសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីផ្តល់ដោយវេបសាយអប់រំឌីជីថលសកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃបី
វគ្គរៀនសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីផ្តល់ដោយវេបសាយអប់រំឌីជីថលសកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃបី
ចុចមើល : 155
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/12
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/13 上午 09:12:00


វេបសាយអប់រំឌីជីថលសកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃបីបានបើកវគ្គរៀនមួយចំនួនស្តីពីការប្រឹក្សាយោបល់ពីជីវភាពចំពោះប្រជាជនចំនូលថ្មី សូមជ្រើសចុច「ឈ្មោះវគ្គរៀន」 ដើម្បីមើលវគ្គរៀនតាមអ៊ីនធើណេត។

ឈ្មោះវគ្គរៀន

គោលដៅវគ្គរៀន

សេចក្តីណែនាំនិងវេទិ
កាអំពីធនធានសុខុមា
លភាពនិងអប់រំ

លោកអ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីការបង្កើតក្បួនខ្នាតក្នុងគ្រួសារដូចម្តេច និងសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងប្តីនិងប្រពន្ធ។

ការបណ្តុះបណ្តាលវីជ្ជាជីវៈ
និងការណែនាំអំពី
ផ្តល់សិទ្ធការងារ

លោកអ្នកនឹងយល់ដឹងថា តើប្រជាជនចំនូលថ្មីត្រូវទទយលការបណ្តុះ
បណ្តាលវីជ្ជាជីវៈនិងការណែនាំអំពីផ្តល់សិទ្ធការងារយ៉ាងដូចម្តេច។

សេចក្តីណែនាំអំពីច្បា
ប់ស្តីពីបញ្ជីគ្រួសារ

លោកអ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីនិយមន័យនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ

នឹងប្រជាជនចំនូលថ្មីផ្តល់ដោយការិយាល័យបញ្ជីគ្រួសារ។

សេចក្តីណែនាំអំពីការ
ស្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិ

លោកអ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីពត៌មានដែលមានតម្លៃស្តីពី

សេចក្តីណែនាំអំពីការស្នាក់នៅនិងចូលសញ្ជាតិសំរាប់ប្រជាជន

ចំនូលថ្មីនិងជនបរទេស។

ការចែករំលែកបទ
បិសោធន៍ក្នុងជីវភាព(សញ្ជាតិចិនមហាដីគោក)

លោកអ្នកនឹងយល់ដឹងថា តើប្តីឬប្រពន្ធមកពីមហាដីគោកចូលរួមសង្គមតៃវ៉ាន់យ៉ាងដូចម្តេច និងបទបិសោធន៍ក្នុងជីវភាពនៅតៃវ៉ាន់។

ការចែករំលែកបទ
បិសោធន៍ក្នុងជីវភាព(សញ្ជាតិបរទេស)

លោកអ្នកនឹងយល់ដឹងដំណើរការចូលរួមគ្រួសារនិងចំ
ណេះដឹងនិងអារម្មណ៍ដែលធ្វើជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ក្រោយពីប្រជាជនចំនូលថ្មីបានរៀបការជាមួយប្រជាជនតៃវ៉ាន់ ។

ការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូ
ននិងសុខាភិបាល

លោកអ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីទស្សនៈនិងនិយមន័យនៃការ

ប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូននិងសុខាភិបាល។

Was this information helpful? Yes    No