:::

ក្រុងថៅយាន់「ទទួលប្រាក់កាន់តែច្រើន─វេទិកាស្តីពីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងជីវភាព」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaoyuan City Government
ក្រុងថៅយាន់「ទទួលប្រាក់កាន់តែច្រើន─វេទិកាស្តីពីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងជីវភាព」
ក្រុងថៅយាន់「ទទួលប្រាក់កាន់តែច្រើន─វេទិកាស្តីពីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងជីវភាព」
ចុចមើល : 239
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/7
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/7 上午 10:21:00

សព្វថ្ងៃនេះ សេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អទេ តើអ្នកចង់ដឹងឬទេ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីរៀនចំគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនិងវិនិយោគ ធ្វើឱ្យប្រាក់តិចតូចក្លាយទៅជាប្រាក់ច្រើន?

ពេលវេលា ៖ ម៉ោង10:30-12:30 ថ្ងៃទី17 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017
ទីកន្លែង ៖ មជ្ឍមណ្ឌលធ្វើសកម្មភាពនៃសមគមន៍ជីលីក្រុងថៅយាន់ (2F., No.82, Zili 5th St., Zhongli Dist., Taoyuan City)

សកម្មភាពនេះឥតគិតថ្លៃទេ ចំនួនសិស្សមានកំរិត បើចង់ចុះឈ្មោះ សូមទាក់ទងនឹងអ្នកស្រីយូ ទូរស័ព្ទ 03-2181128។

Was this information helpful? Yes    No