:::

Đào tạo thông dịch viên chăm sóc sức khỏe sinh sản Cư dân mới thành phố Đài Nam, chiêu sinh học viên mới

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Đào tạo thông dịch viên chăm sóc sức khỏe sinh sản Cư dân mới thành phố Đài Nam,   chiêu sinh học viên mới
Đào tạo thông dịch viên chăm sóc sức khỏe sinh sản Cư dân mới thành phố Đài Nam, chiêu sinh học viên mới
Lượt : 133
Ngày : 2017/6/6
Cập nhật : 2017/6/6 上午 10:35:00

Năm 2017 Sở Y tế Khu Hạ Doanh thành phố Đài nam tổ chức đào tạo thông dịch viên chăm sóc sức khỏe sinh sản Cư dân mới, hoan nghênh các chị em Cư dân mới phù hợp điều kiện chiêu sinh tham gia vào hàng ngũ phục vụ thông dịch của Sở Y tế, xin hãy đến đăng ký tại Sở Y tế các khu thành phố Đài Nam trước ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không