:::

「វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសមស្របជីវភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」 ប្រចាំឆ្នាំ2017 រៀបចំដោយការិយាល័យបញ្ជីគ្រួសារខ័ណ្ឌបានឆៅ ក្រុងស៊ីនបី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
「វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសមស្របជីវភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」 ប្រចាំឆ្នាំ2017 រៀបចំដោយការិយាល័យបញ្ជីគ្រួសារខ័ណ្ឌបានឆៅ ក្រុងស៊ីនបី
「វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសមស្របជីវភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」 ប្រចាំឆ្នាំ2017 រៀបចំដោយការិយាល័យបញ្ជីគ្រួសារខ័ណ្ឌបានឆៅ ក្រុងស៊ីនបី
ចុចមើល : 253
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/6
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/6 上午 10:02:00

「វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអំពីការសមស្របជីវភាពសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」 ប្រចាំឆ្នាំ2017 នឹងប្រមូលសិស្សដោយឥតគិតថ្លៃ ខ្លឹមសារមេរៀនរួមមាន ការស្គាល់ទម្លៀមទម្លាប់និងត្រណមនៅតៃវ៉ាន់ ធនធានសុខុមាលភាពសង្គមនិងការអប់រំកូន ជាដើម សូមស្វាគមន៍ប្រជាជនចំនូលថ្មីចុះឈ្មោះចូលរួម។

ពេលវេលា ៖ ថ្ងៃទី15 ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី29 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017
ទីកន្លែង ៖ ការិយាល័យបញ្ជីគ្រួសារខ័ណ្ឌបានឆៅ ក្រុងស៊ីនបី

Was this information helpful? Yes    No