:::

វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបកប្រែសំរាប់ការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូននិងសុខាភិបាលសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី រៀបចំដោយក្រុងឃីឡុង នឹងប្រមូលសិស្សថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTainan City Government
វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបកប្រែសំរាប់ការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូននិងសុខាភិបាលសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី រៀបចំដោយក្រុងឃីឡុង នឹងប្រមូលសិស្សថ្មី
វគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបកប្រែសំរាប់ការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូននិងសុខាភិបាលសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី រៀបចំដោយក្រុងឃីឡុង នឹងប្រមូលសិស្សថ្មី
ចុចមើល : 118
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/6/6
ថ្ងៃខែថ : 2017/6/6 上午 09:58:00

នៅឆ្នាំ2017 ការិយាល័យអនាម័យខ័ណ្ឌសៀកយីង ក្រុងតៃណាននឹងរៀបចំវគ្គរៀនបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបកប្រែសំរាប់ការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូននិងសុខាភិបាលសំរាប់ប្រជាជនចំនូល
ថ្មី យើងស្វាគមន៍បងស្រីប្អូនស្រីដែលជាប្រជាជនចំនូលថ្មី ដែលពេញលក្ខណៈសម្បត្តិ ចូលរួមធ្វើជាអ្នកបកប្រែរបស់ការិយាល័យអនាម័យ ហើយទៅការិយាល័យអនាម័យនានាតាមគ្រប់ខ័ណ្ឌនៃក្រុងតៃណានចុះឈ្មោះ មុនថ្ងៃទី30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017។

Was this information helpful? Yes    No