:::

နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ဥပဒေ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အလေးထားရမည့်အချက်များအတွက်ကြော်ငြာပိုစတာ

နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ဥပဒေ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အလေးထားရမည့်အချက်များအတွက်ကြော်ငြာပိုစတာ
နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ဥပဒေ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အလေးထားရမည့်အချက်များအတွက်ကြော်ငြာပိုစတာ
Hit : 186
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 03:01:00

နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ဥပဒေ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အလေးထားရမည့်အချက်များအတွက်ကြော်ငြာပိုစ
တာ ရုပ်သံဖိုင်ကို နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာမှာ ကြည့်ပါ။

Attachment List

  1. PosterFile size:1 MB
Was this information helpful? Yes    No