:::

ផ្ទាំងក្រដាសផ្សព្វផ្សាយចំនុចគន្លឹះពីការកែប្រែច្បាប់ច្បាប់សញ្ជាតិ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ផ្ទាំងក្រដាសផ្សព្វផ្សាយចំនុចគន្លឹះពីការកែប្រែច្បាប់ច្បាប់សញ្ជាតិ
ផ្ទាំងក្រដាសផ្សព្វផ្សាយចំនុចគន្លឹះពីការកែប្រែច្បាប់ច្បាប់សញ្ជាតិ
ចុចមើល : 195
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/5/10 上午 11:42:00

ផ្ទាំងក្រដាសផ្សព្វផ្សាយចំនុចគន្លឹះពីការកែប្រែច្បាប់ច្បាប់សញ្ជាតិ សូមលម្អិតឯកសារភ្ជាប់។

Was this information helpful? Yes    No