:::

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាព"ស្រមោលមិនល្អនៅក្រោមសមយ៉ាបផ្ទះ "វីដេអូឃោសនាការការពារមនុស្ចាស់

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 146
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/5/10 上午 11:40:00

ដើម្បីលើកកំពស់ការយកចិត្តទុកដាក់ការពារមនុស្សចាស់ ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពបានធ្វើ"ស្រមោលមិនល្អនៅក្រោមសមយ៉ាបផ្ទះ "វីដេអូឃោសនាការការពារមនុស្សចាស់ ពង្រឹងដល់ប្រជាជនទូទៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការទទួលខុសត្រូវផ្ដល់ដំណឹងពីមនុស្សចាស់ដែលគេធ្វើទារុណទៅកាន់បុគ្គលិកការងារ ហើយគួរតែវាយទៅខ្សែការពារលេខ113ភ្លាម ដើម្បីស្វែងរកជំនួយដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។សូមទៅគរហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពភ្ជាប់ដោនឡូត(តាមផ្លូវ៖ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាល/ផ្នែកសេវាកម្មការពារ/ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ/ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ/ផ្នែកវីដេអូ)។

Was this information helpful? Yes    No