:::

កម្រៃទឹកប្រាក់លីករណីបន្ថែមម៉ោងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យChiayi County Government
កម្រៃទឹកប្រាក់លីករណីបន្ថែមម៉ោងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក
កម្រៃទឹកប្រាក់លីករណីបន្ថែមម៉ោងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក
ចុចមើល : 872
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/5/10 上午 11:24:00

[ផ្នែកតូចពិសេសនៃពលកម្ម]ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារពលកម្មឡានយឹនប៉ៅ
1-កំណត់អនុវត្ដន៍"ករណីបន្ថែមម៉ោងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក"ក្នុង7 ថ្ងៃមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយ ថ្ងៃសំរាកពីការងារមួយ
2-អនុវត្តន៏ជាក់ស្ដែងថ្ងៃបុណ្យជាតិថ្ងៃឈប់សម្រាកទូទាំងប្រទេស
3-តំលើងកំរៃប្រាក់លើការងារម៉ោងបន្ថែម
4. បង្កើនថ្ងៃសំរាកពិសេសពីការងារដល់កម្មករ
5-ថ្ងៃសំរាកពិសេសពីការងារឈប់មិនអស់ និយោជកនឹងត្រូវផ្តល់ឲ្យសងជាប្រាក់ឈ្នួល

Was this information helpful? Yes    No