:::

រដ្ឋាភិបាលក្រុងថៅយាន(Taoyuan City Government)សេវាកម្មការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaoyuan City Government
ចុចមើល : 341
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/5/10 上午 11:22:00

រដ្ឋាភិបាលក្រុងថៅយាន(Taoyuan City Government)នៅគ្រប់តំបន់មានបង្កើត12កន្លែងបញ្ជរសេវាកម្មការងារនិងមជ្ឈមណ្ឌលការងារជុងលី បុគ្គលិកការងារបានផ្ដល់សេវាកម្មដល់ជនអន្តោប្រវេសន៏ថ្មី សាធារណៈជនទូទៅនិងការងាររោងចក្រ អភិវឌ្ឍន៍ការងារ ផ្តល់ការប្រឹក្សាការងារនិងជាអ្នកទាក់ទងរកការងារ។ម៉្យាងទៀតបំពេញបន្ថែមដល់ជនអន្តោប្រវេសន៏ថ្មីនិងជនមានលក្ខខ័ណ្ឌជាក់លាក់ មានសមត្ថភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែតនិងផ្សារភ្ជាប់ផ្ទាល់គ្រប់ជំពូកសេវាកម្មព៌តមានព្រឹត្តិបត្រការងារចេញផ្សាយ 2ដងក្នុងមួយខែ មានផ្ដល់សេវាកម្មព៌តមានរកការងារបន្ទាន់និងដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក។


ដោនឡូតដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗនិងព្រឹត្តិបត្រការងារសូមឡើងទៅគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលក្រុងថៅយាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មការងារ(http://oes.tycg.gov.tw)ស្រាវរក

Was this information helpful? Yes    No