:::

រដ្ឋាភិបាលស្រុកចាំងហ្វា(Changhua County Government)គ្រប់គ្រងដោយបញ្ជរសេវាកម្មការងារ បានបំរើការធ្វើជាអ្នកទាក់ទងរកការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យChanghua County Government
ចុចមើល : 130
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/5/10 上午 11:21:00

រដ្ឋាភិបាលស្រុកចាំងហ្វា(Changhua County Government)នាយកដ្ឋានការងារគ្រប់គ្រងដោយ
រដ្ឋាភិបាលចាំងហ្វាមានបញ្ជរសេវាកម្មការងារ8 កន្លែង ឈួនស៊ីង ហឺម៉ី លូកាំង ស៊ីហ៊ូ ធៀនវៃ ជុងវៃនិងអ៊ឺលីន សេវាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ សេវាកម្មដែលជាប់ទាក់ទងដូចជា
ផ្តល់ព៌តមានការងារនិងប្រឹក្សាការងារ។ បើមិត្តភក្ដិអន្តោប្រវេសន៏ថ្មីត្រូវការដូចនេះ អាចទំនាក់ទំនងទៅសាខាសេវាកម្មការងារនានាខាងលើ បុគ្គលិកបំរើការនៅសាខាសេវាកម្មការងាររីរាយនឹងបំរើជូនអ្នក។

Was this information helpful? Yes    No