:::

រដ្ឋាភិបាលស្រុកចាំងហ្វា(Changhua County Government)បានបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសំរាប់ជនគ្មានការងារធ្វើ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យChanghua County Government
រដ្ឋាភិបាលស្រុកចាំងហ្វា(Changhua County Government)បានបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសំរាប់ជនគ្មានការងារធ្វើ
រដ្ឋាភិបាលស្រុកចាំងហ្វា(Changhua County Government)បានបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសំរាប់ជនគ្មានការងារធ្វើ
ចុចមើល : 150
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/5/10 上午 11:20:00

ជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលស្រុកចាំងហ្វាបានបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បណ្តុះបណ្តាលជនគ្មានការងារធ្វើសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងជួយប្រឹក្សាណែនាំអ្នកសិក្សាឲ្យទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ដែលពាក់ព័ន្ធ បណ្តុះបណ្តាលឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកន្លែងការងារ ឈានដល់គោលដៅតែមួយនៃការបណ្តុះបណ្តាល និងទទួលបានការងារធ្វើដោយរលូនក្រោយការបណ្តុះបណ្តាលចប់។


ជនគ្មានការងារធ្វើប្រសិនបើមានអត្តសញ្ញាណត្រូវនឹងករណីគ្មានការងារធ្វើគ្រប់ប្រភេទនោះ មិនបាច់បង់ប្រាក់ថ្លៃបណ្តុះបណ្តាល ហើយដើម្បីឲ្យជីវភាពមានស្ថេរភាពក្នុងអំឡុងពេលបណ្តុះបណ្តាល អ្នកចូលរួមដែលមានលក្ខខ័ណ្ឌពិសេសអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជីវភាពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ មានចិត្តចង់ចុះឈ្មោះអាចទំនាក់ទំនងទៅស្ថាប័ណ្ណបណ្តុះបណ្តាលនានា។

Was this information helpful? Yes    No