:::

សាលាមត្តេយ្យអប់រំមាតាបិតាគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៏ថ្មី

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យChanghua County Government
ចុចមើល : 744
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/5/10 上午 11:19:00

ដើម្បីបង្កើនមុខងារនិងការអប់រំមាតាបិតាក្នុងគ្រួសារ បង្កើនចំណេះនិងសមត្ថភាពនៃការអប់រំរបស់ឪពុកម្ដាយនិងពង្រឹងជំនាញអន្តរកម្មរវាងឪពុកម្តាយនិងកុមារ ជួយដល់កូនប្រុសស្រីនៃគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៏ថ្មីក្នុងការវិវឌ្ឍន៏រាងកាយនិងផ្លូវចិត្តឲ្យមានសុខភាពល្អនិងការបន្សាំជីវភាពរស់នៅ លើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូលពហុវប្បធម៌ក្នុងសហគមន៍។ក្រសួងអប់រំជាតិ(Minstry of Education )និងមន្ទីរអប់រំមុនចូលសាលាបានឧបត្ថម្ភថវិការដល់រដ្ឋាភិបាលស្រុកនិងក្រុងនានាដើម្បីធ្វើការអប់រំដល់គ្រួសារអន្តោប្រវេសន៏ថ្មីនៅតាមសាលាមត្តេយ្យជាច្រើនលើក សាកសួរបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធសូមចូលទៅកាន់ក្រសួងអប់រំ(Minstry of Education )ទទួលបន្ទុកប្រព័ន្ធសាកសួរបទប្បញ្ញត្តិ។

Was this information helpful? Yes    No