:::

បើកទូលាយការស្នាក់នៅផ្អែកលើទំនាក់ទំនងរបស់ប្តីប្រពន្ធចិនដីគោកនៅតៃវ៉ាន់ ការស្នាក់នៅរយៈពេលវែងឬអ្នកបានទទួលការចុះបញ្ជីគ្រួសារ (ពោលគឺទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ) អាចបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័ណ្ណ(ទីភ្នាក់ងារ)និមួយៗ ជាបុគ្គលិកបណ្តោះអាសន្ននៅតាមសាលារៀន

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMainland Affairs Council, EY
ចុចមើល : 287
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/10/5 上午 09:37:00

ដោយផ្អែកលើការបើកទូលាយគោលនយោបាយការពារសិទ្ធិនិងជីវភាពរស់នៅប្តីប្រពន្ធជនជាតិចិនដីគោក ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការដីគោកនៃសាធារណរដ្ឋចិន (តៃវ៉ាន់)( Mainland Affaors Council, Republic of China(Taiwan)នៅថ្ងៃទី27 ខែតុលា ឆ្នាំ2016បានចេញលិខិតប្រកាស បើកទូលាយការស្នាក់នៅផ្អែកលើទំនាក់ទំនងរបស់ប្តីប្រពន្ធចិនដីគោកនៅតៃវ៉ាន់ ការស្នាក់នៅរយៈពេល
វែងឬអ្នកបានទទួលការចុះបញ្ជីគ្រួសារ (ពោលគឺទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ) អាចបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័ណ្ណ(ទីភ្នាក់ងារ)និមួយៗ ជាបុគ្គលិកបណ្តោះអាសន្ននៅតាមសាលារៀន។
អត្ថន័យលម្អិតគោលនយោបានេះចូលទៅមើលនៅគេហទំព័ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការដីគោក។

Was this information helpful? Yes    No