:::

Kế hoạch thực thi trợ cấp thuê nhà cho Tân di dân đơn thân năm 2017

nhãn
vị trí
Kế hoạch thực thi trợ cấp thuê nhà cho Tân di dân đơn thân năm 2017
Kế hoạch thực thi trợ cấp thuê nhà cho Tân di dân đơn thân năm 2017
Lượt : 170
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:32:00

Mục đích của Kế hoạch: Nhằm tăng cường chăm sóc phúc lợi cho phụ nữ, trẻ em và thiếu niên;,hỗ trợ để Tân di dân đơn thân có hoàn gia đình đặc biệt có thể giải quyết được khó khăn trong cuộc sống.

Thời gian xin trợ cấp: 1/1/2017~30/11/2017

Hạng mục trợ cấp này không tiếp nhận cá nhân nộp hồ sơ xin trợ cấp, chỉ nhận hồ sơ do các cơ sở chuyển tiếp giới thiệu!

Chi tiết mời tra cứu tại trang web của Quỹ công ích Tín Nghĩa (Shinyi Charity Foundation)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không