:::

Bảng liệt kê các dự án nhận được trợ cấp của Quỹ phát triển Tân di dân năm 2016 (tổng hợp vào ngày 20/1/2017)

nhãn
vị trí
Lượt : 211
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 01:44:00

Bảng liệt kê các dự án được trợ cấp của Quỹ phát triển Tân di dân năm 2016, xin vui lòng tra cứu tại (Trang web của Sở Di dân).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không