:::

Bảng lịch trình làm việc năm 2016 của Chuyến xe phục vụ di động của Trạm phục vụ số 1 Sở di dân Tp. Cao Hùng (Yí mín shǔ Gao xióng shì dì yi fú wù zhàn)

nhãn
vị trí
Bảng lịch trình làm việc năm 2016 của Chuyến xe phục vụ di động của Trạm phục vụ số 1 Sở di dân Tp. Cao Hùng (Yí mín shǔ Gao xióng shì dì yi fú wù zhàn)
Bảng lịch trình làm việc năm 2016 của Chuyến xe phục vụ di động của Trạm phục vụ số 1 Sở di dân Tp. Cao Hùng (Yí mín shǔ Gao xióng shì dì yi fú wù zhàn)
Lượt : 229
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 01:36:00

“Bảng lịch trình làm việc năm 2016 của Chuyến xe phục vụ di động” của Trạm phục vụ số 1 Sở di dân Tp. Cao Hùng, vui lòng xem phụ lục kèm theo.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không