:::

“Sơ đồ tham quan Cố Cung bằng các ngôn ngữ Đông Nam Á (tiếng Việt, Inđônêsia, Thái)” do Viện Bảo tàng Quốc lập Cố Cung (National Palace Museum) cung cấp, hoan nghênh sử dụng!

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNational Palace Museum
“Sơ đồ tham quan Cố Cung bằng các ngôn ngữ Đông Nam Á (tiếng Việt, Inđônêsia, Thái)” do Viện Bảo tàng Quốc lập Cố Cung (National Palace Museum) cung cấp, hoan nghênh sử dụng!
“Sơ đồ tham quan Cố Cung bằng các ngôn ngữ Đông Nam Á (tiếng Việt, Inđônêsia, Thái)” do Viện Bảo tàng Quốc lập Cố Cung (National Palace Museum) cung cấp, hoan nghênh sử dụng!
Lượt : 145
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 上午 11:34:00

Viện Bảo tàng Quốc lập Cố Cung cung cấp phiên bản mới nhất của Sơ đồ tham quan Cố Cung bằng các ngôn ngữ Đông Nam Á (tiếng Việt, Inđônêsia, Thái); sơ đồ bao gồm các thông tin tham quan và thông tin triển lãm mới nhất của Bảo tàng. Hoan nghênh người dân sử dụng.

Sơ đồ tham quan Cố Cung năm 2016 - Tiếng Inđônêsia
Sơ đồ tham quan Cố Cung năm 2016 - Tiếng Thái
Sơ đồ tham quan Cố Cung năm 2016 - Tiếng Việt

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không