:::

မြောင်လိခရိုင်-နိုင်ငံသားသစ်များ ကျန်းမာရေးအာမခံကတ် မရှိခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စစ်ဆေးမှုထောက်ပံ့ငွေ လျှောက်နိုင် သည်။

Label
Location
မြောင်လိခရိုင်-နိုင်ငံသားသစ်များ ကျန်းမာရေးအာမခံကတ် မရှိခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စစ်ဆေးမှုထောက်ပံ့ငွေ လျှောက်နိုင် သည်။
မြောင်လိခရိုင်-နိုင်ငံသားသစ်များ ကျန်းမာရေးအာမခံကတ် မရှိခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စစ်ဆေးမှုထောက်ပံ့ငွေ လျှောက်နိုင် သည်။
Hit : 117
Date : 2017/3/27
Updated : 2017/12/6 下午 04:23:00

နိုင်ငံသားသစ်အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေးအာမခံကတ်မရှိ
ခင် ကျန်းမာစွာကလေးမွေးဖွားနိုင်စေရန်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်
ကာလအတွင်း စစ်ဆေးသင့်သည်များကိုစစ်ဆေးနိုင်ပြီး မိခင်
နဲ့ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့စံနစ်ပါ။
နိုင်ငံသားသစ်များ ကျန်းမာရေးအာမခံကတ်မရှိခင် ကိုယ်ဝန်
ဆောင်စစ်ဆေးမှု ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်နည်း : (အောက်ပါ
စာရွက်စာတမ်းများကိုယူဆောင်ပြီး မိမိနေထိုင်ရာဒေသရှိ
ဆေးခန်းကို သွားပါ။)

၁ အိမ်ထောင်စုဇယားမူရင်း
၂ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ကတ်(သို့)ခရီးသွားလိုင်စင်အစရှိတဲ့
စာရွက်စာတမ်းများ

Attachment List

  1. PaperFile size:362 KB
Was this information helpful? Yes    No