:::

Phòng xúc tiến việc làm Tp. Tân Bắc (Xin běi shì jìu yè fú wù chù) cung cấp “tư vấn việc làm và đào tạo nghề” trực tiếp tại Trung tâm phục vụ gia đình Tân di dân Tp. Tân Bắc (Service Center for New Immigrant Families, New Taipei City), hoan nghênh tham gia!

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 170
Ngày : 2017/3/9
Cập nhật : 2017/3/9 上午 09:24:00

Nhân viên tư vấn dịch vụ việc làm được Phòng xúc tiến việc làm Tp. Tân Bắc ủy thác sẽ đến Trung tâm phục vụ gia đình Tân di dân Tp. Tân Bắc để tư vấn việc làm cho Tân di dân, cung cấp “tư vấn việc làm và đào tạo nghề” trực tiếp cho các bạn Tân di dân có nguyện vọng và năng lực làm việc, bao gồm đi phỏng vấn cùng và giới thiệu thông tin việc làm. Nếu muốn được tư vấn cần phải hẹn trước theo số (02) 89858509, thời gian phục vụ từ 9 giờ đến 12 giờ sáng thứ tư của tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng.

Đường dây tư vấn miễn phí: 0800-250-880

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không