:::

บริการเคลื่อนที่ประจาปี 2560 ในเขตผิงตง ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (National Immigration Agency) ขอเชิญใช้บริการได้

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 140
วันที่ : 2017/3/8
อัปเดต : 2017/3/8 上午 11:26:00

เพื่อให้บริการแก่ครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่พานักอาศัยอยู่ในเขตชนบ
ห่างไกล จึงประสานกับหน่วยงานทะเบียนราษฎร์จัดให้บริการเคลื่อนที่เป็น
ประจายังเขตและหมู่บ้านต่างๆ ได้แก่ ลี่กั่ง เน่ยพู่ ฉาวโจว ตงกั่ง หลิวฉิว ฟั่ง
เหลียว และเหิงชุน โดยจะให้บริการต่ออายุบัตรอนุญาตถิ่นที่อยู่ (ใบกาม่า)
และให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ลดภาระของครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ต้อง
เดินทางไกล ด้วยบริการจากใจของรัฐบาล

รายละเอียดกาหนดการบริการเคลื่อนที่ปี 2560 ดูได้จากเอกสารแนบ

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:2 MB
Was this information helpful? Yes    No