:::

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการผิงตง (PinTung Service Center, National Immigration Agency) ยินดีต้อนรับเข้าร่วมโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ 2560 – หลักสูตรการศึกษาสาหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่”

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 131
วันที่ : 2017/3/8
อัปเดต : 2017/3/8 上午 11:23:00

เพื่อให้ความรู้และเสริมความรับผิดชอบต่อการสมรสข้ามชาติให้แก่พลเมือง
ไต้หวัน ช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของไต้หวัน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ที่ตนควรได้รับ จึง
ได้จัดหลักสูตรให้การศึกษาแก่ครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เป็นพิเศษขึ้น ที่
อบรมแนวความคิดด้านชีวิตสมรสและครอบครัวแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อ
เสริมความรู้ให้สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ในไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ณ บ้านเกิดแห่งใหม่ของตน ขอเชิญชวนผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดหลักสูตรและระยะเวลาการเปิดรับสมัครต่างๆ ดูได้จาก
เอกสารแนบท้าย หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
ของ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการผิงตง (PinTung Service
Center, National Immigration Agency)
หากมีข้อสงสัยโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 08- 7661885

รายการเอกสารแนบ

  1. DMขนาดไฟล์:749 KB
Was this information helpful? Yes    No