:::

จังหวัดเหมียวลี่ (Miaoli County ) – การยื่นขอเงินช่วยเหลือค่าตรวจครรภ์ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMiaoli County Government
จังหวัดเหมียวลี่ (Miaoli County ) – การยื่นขอเงินช่วยเหลือค่าตรวจครรภ์ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวัน
จังหวัดเหมียวลี่ (Miaoli County ) – การยื่นขอเงินช่วยเหลือค่าตรวจครรภ์ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวัน
ตี : 208
วันที่ : 2017/3/8
อัปเดต : 2017/3/8 上午 11:21:00

เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพให้แก่สตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งครรภ์และ
ยังไม่ได้เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน ในระหว่าง
ตั้งครรภ์ สามารถรับการตรวจครรภ์ได้ตามกาหนด เพื่อสุขภาพของแม่
และเด็กในครรภ์
ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวัน มี
สิทธิ์ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือค่าตรวจครรภ์ (กรุณานาหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ไปยื่นแสดงยังสถานีอนามัยในท้องถิ่นของท่าน)
1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตัวจริง
2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (ใบกาม่า) หรือเอกสารการเดินทาง

Was this information helpful? Yes    No