:::

กาหนดการบริการเคลื่อนที่ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2560 ของศูนย์บริการที่ 2 สานักงานตรวจคนเข้าเมืองไถหนาน (Tainan Service Center No. 2, National Immigration Agency)

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
กาหนดการบริการเคลื่อนที่ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2560 ของศูนย์บริการที่ 2 สานักงานตรวจคนเข้าเมืองไถหนาน (Tainan Service Center No. 2, National Immigration Agency)
กาหนดการบริการเคลื่อนที่ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2560 ของศูนย์บริการที่ 2 สานักงานตรวจคนเข้าเมืองไถหนาน (Tainan Service Center No. 2, National Immigration Agency)
ตี : 243
วันที่ : 2017/3/8
อัปเดต : 2017/3/8 上午 11:14:00
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองไถหนาน ศูนย์บริการที่ 2
(Tainan Service Center No. 2, National Immigration Agency)
ให้บริการเคลื่อนที่ดังนี้
1. บริการต่ออายุบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน (ใบกาม่า)
2. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริการและกฎหมาย
3. เยี่ยมเยือนแสดงความห่วงใยต่อครอบครัว

ตารางเวลาการให้บริการเคลื่อนที่ในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 60
ดังเอกสารแนบ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบผ่าน
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสานักงานฯ

Was this information helpful? Yes    No